1. SÚDNE / ÚRADNE OVERENÉ PREKLADY

firemné dokumenty:

  • rôzne typy zmlúv - zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, spoločenské zmluvy ...

  • zakladacie listiny, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení

  • notárske zápisnice

  • výpisy z registrov, prevody obchodných podielov

  • výročné správy

  • plné moci

  • dokumenty k súdnym a mimosúdnym konaniam

  • ponuky, obchodné podmienky, objednávky

  • správy, stanoviská, rozhodnutia

  • daňové a účtovné doklady

  • ponuky, objednávky, obchodné podmienky

  • smernice, normy

  • technické návody

  • projektové dokumentácie

  • atď.

osobné doklady

  • rodné listy, sobášne listy

  • vysvedčenia, diplomy

  • výpisy a odpisy z registra trestov

  • úmrtné listy, dokumenty k dedičskému konaniu

  • súdne rozhodnutia

  • výpisy a odpisy z registra trestov

  • osvedčenia o odbornej spôsobilosti

  • potvrdenia o trvalom pobyte, o štátnom občianstve

  • živnostenské listy

  • pracovné zmluvy, potvrdenia o praxi

  • potvrdenia o návšteve školy, výpisy skúšok, indexy

  • občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy

  • doklady k vozidlám: technické preukazy, osvedčenia o evidencii, osvedčenia o zhode, potvrdenia o odhlásení, kúpne zmluvy, protokoly o emisných a technických kontrolách

  • účtovné doklady - daňové priznania, mzdové listy, potvrdenia o príjme

  • potvrdenia od sociálnej, zdravotnej, dôchodkovej poisťovne - evidencia, práceneschopnosť, ročné zúčtovanie

  • súdne rozhodnutia, potvrdenia - rozsudok o rozvode, určenie otcovstva

listiny a doklady pre samosprávu, štátnu a verejnú správu

  • spolupráca so súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní

  • medzinárodné dohody

  • bilaterálne zmluvy

  • doklady pre spoluprácu partnerských miest a obcí

  • atď.

  1. PREKLADY BEZ OVERENIA

Odborné preklady

  • návody na použitie

  • schémy, pracovné postupy

  • preklady rôznych vnútropodnikových dokumentov

  • nemecká verzia web stránok

  • korešpondencia

  • propagačné materiály

  • atď.

Bežné preklady z/do nemeckého jazyka

  • súkromné listy, maily

  • životopisy

  • rôzne žiadosti

  • atď.


Kontakt

Mgr. Miroslava Gajdošová

Konečná 1070/26

972 42 Lehota pod Vtáčnikom
(okres Prievidza)

gajdosova.mirka@gmail.com

Tel: 0907 986 075